• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Dokumenty


Dokumenty jakie należy złożyć w biurze WORD
1. Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu - do wglądu.
2. Podanie.
3. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy).
4. Jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
5. Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (nie dotyczy to prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E).
6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
- w zakresie szkolenia podstawowego
- w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu
7. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający nie ukończył 18 lat.
8. Kserokopię posiadanego prawa jazdy.
9. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła 21 roku życia.

Opłaty
Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 84,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 84,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO BP I Oddział Poznań, nr konta: 22 1020 4027 0000 1602 0049 5507 (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych powyżej).

WAŻNE
Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji (I piętro, pokój 115, tel. (61) 878 40 43, 878 40 25, 878 40 09) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Termin i sposób załatwienia
Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 115, I piętro, tel. 878 40 43 (878 40 25, 878 40 09).
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

UWAGA:
Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.www.osk-bajka.pl